ISO 27001 là một đặc điểm kỹ thuật để quản lý an ninh thông tin.