Sự bùng phát của vi-rút corona - 26 years of international certification in 2020