GCL Thông báo Phê duyệt Mới nhất với tư cách là Nhà cung cấp Đào tạo & Người xác minh Higg FEM - 26 years of international certification in 2020