GCL International Đạt được Chứng nhận ISO 22000:2018 - 26 years of international certification in 2020