GCL Intl thông báo trạng thái công nhận cho các tiêu chuẩn nội dung hữu cơ và tái chế - 26 years of international certification in 2020