Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mới: Đã phê duyệt ISO 45001: 2018 - 26 years of international certification in 2020