GRS, RCS và Kiểm tra viên / Kiểm toán viên OCS - 26 years of international certification in 2020