Tử vong tại nơi làm việc - Đang tăng lên! - 26 years of international certification in 2020